„I'm happy with myself“

ERASMUS+ project “I am happy with myself”

Dalyvauja 5 šalys – Turkija, Belgija, Vokietija, Lietuva, Rumunija.

Tikslas – skatinti vyrų ir moterų lygybę, lygiavertį bei lygiateisį bendravimą, bendradarbiavimą bei indėlį visose sferose bei veiklose.

Net ir labiausiai išsivysčiusiose Europos šalyse vis dar egzistuoja stereotipinė nuomonė, jog moterys geba ir gali mažiau negu vyrai. Todėl projekto metu dėmesys buvo skiriamas panaikinti stereotipus, kurie riboja berniukų ir mergaičių (vyrų ir moterų) gebėjimus bei galimybes moksle, profesijos pasirinkime, karjeros siekime.

Remiantis šalių, kuriose yra projekte dalyvaujančios mokyklos, situacija, buvo planuojamos ir vizitų metu pristatytos veiklos. Turkijoje mokiniai susipažino kaip moterys yra skatinamos būti daugiau negu namų šeimininkėmis, užsiimti enterpreneriška veikla, steigti kooperatyvus. Belgijos tema buvo moterų veikla karo bei taikos metu, jų įsitraukimas bei pagalba I-ojo pasaulinio karo metu bei šiuo laikotarpiu, savanoriaujant ir padedant žmonėms, ypatingai moterims, tokiose šalyse kaip Afrika. Vizito Vokietijoje metu buvo akcentuojamas moterų siekių apribojimas jų darbinėje, profesinėje aplinkoje. Lietuvoje, remiantis tyrimų duomenimis, moterų dirbančių mokslo srityse procentas yra didesnis negu vyrų ir tuo ji išsiskiria kitų Europos šalių tarpe. Todėl vizito mūsų gimnazijoje metu veiklos buvo orientuotos į šį faktą.

Rumunijoje daug moterų dirba tose srityse, kurio paprastai yra apibūdinamos kaip „vyriški darbai“, todėl vizito Rumunijoje metu projekto dalyviai susipažino su tokia moterų patirtimi, sunkumais.

Projekte dalyvaujančios mokyklos vizitų jose metu pristatė veiklas atitinkančias moterų padėtį bei problemas jų šalyse. Buvo kviečiamos moterys, merginos pasidalinti gerąja patirtimi apie savo pasiekimus, daromos prezentacijos, rašomi rašiniai, imami interviu. Mokiniai lankė parodas, muziejus, įstaigas, vietas kuriose atsiskleidė moterų kaip visuomenės veikėjų, menininkių, taikdarių, mokslininkių, verslininkių gebėjimai ir veikla.

Dalyvavimas projekte ne tik suteikė žinių apie lyčių lygybės problemas, moterų teises bei dalyvavimą socialinėje, ekonominėje bei politinėje veiklose, bet ir praturtino mokinių akiratį, suteikė galimybę bendrauti su kitų šalių mokiniais, pamatyti kitas mokyklas, mokymosi stilius, panašumus bei skirtumus, susipažinti su kitų šalių kultūra.

 

 

5 countries are participating - Turkey, Belgium, Germany, Lithuania, and Romania.

The aim of the project is to promote equality between men and women in all activities.

Even in the most developed European countries, there is still a stereotype that women are able to do and achieve less than men. Therefore, the project focuses on eliminating stereotypes that limit the abilities and opportunities of boys and girls (men and women) in science, jobs, career choice, and career development.

Based on the situation in the countries where the participating schools are located, activities were planned and presented during the visits. In Turkey, students have become acquainted with how women are encouraged to be more than housewives, to engage in entrepreneurial activities, and to set up cooperatives. The theme in Belgium was women's activities during war and peace, their involvement and assistance during World War I, and these days through volunteering and helping people, especially women, in countries such as Africa. The visit to Germany highlighted the limitation of women's aspirations in their work and professional environment. In Lithuania, according to research data, the percentage of women working in science is higher than that of men, which distinguishes it from other European countries. Therefore, during the visit to our gymnasium, the activities were focused on this fact. In Romania, many women work in areas that are commonly described as 'male jobs', so during the visit to Romania, the project participants became aware of the difficulties and experiences of women there.

During their visits, the participating schools presented activities relevant to the situation and problems of women in their countries. Women and girls were invited to share good practices about their achievements, presentations were made, essays were written and interviews were conducted. Pupils visited exhibitions, museums, and institutions, where the skills and activities of women as public figures, artists, peacekeepers, scientists and entrepreneurs were revealed.

Participation in the project not only provided knowledge about gender equality issues, women's rights and participation in social, economic as well as political activities, but also enriched students' horizons, provided an opportunity to interact with students from other countries, see other schools, learning styles, similarities and differences, become familiar with different cultures.

 

 

 

 • 2022 06 16

  Kviečiame apsilankyti projekto "I AM HAPPY WITH MYSELF" pabaigos webinare ir kitose medijose.

  Webinaro įrašas:

  Erasmus+ Project "I AM HAPPY WITH MYSELF" WEBINAR (recorded) 16 06 2022

   

  INSTAGRAM nuoroda

  FACEBOOK nuoroda

 • 2022 05 16

  2022 m. gegužės 9-13 d. tarptautinio Erasmus+ projekto „I am happy with myself“ grupė iš mūsų gimnazijos dalyvavo susitikime Rumunijoje Ploiesti mieste. Vizito tema „Moterų pasiekimai vyriškose profesijose“ (Female traces in male occupations). Susitiko projekto dalyviai iš Turkijos, Belgijos, Vokietijos, Lietuvos ir Rumunijos.

       Mūsų komandos grupę sudarė Ligita Sudmantaitė (IIIC), Kamilė Kairė (IIIA), Marija Sacevičiūtė (ID), Audronė Buškevičiūtė (ID), Augustas Žilys (ID), Gabija Genytė (ID), Augustas Lubys (IA), mokytoja Silvija Musiejienė, bibliotekininkė Lina Povilaitienė.

     Mokiniai dalyvavo įvairiose projekto veiklos, susipažino su mokykla, mokymosi sistema, Rumunijos kultūra, pristatinėjo savo šalies iškilias moteris, lankėsi universitete. Taip pat dalyviai turėjo galimybę bendrauti su  moterimis dėstytojomis, docentėmis, fakultetų vadovėmis. Lankėsi aerodrome, kur bendravo su moterimis, dirbančiomis pilotų darbą. Tarptautinėse komandose projekto dalyviai parengė įdomius bei kūrybiškus pristatymus apie moterų galimybes vis dar vyriškomis laikomose gyvenimo sferose. Susitikimo šeimininkai Rumunai surengė liaudies dainų bei šokių pasirodymus.

       Aplankėme nuostabią šiltų ir draugiškų žmonių šalį, matėme įspūdingus kalnus, su juose besislepiančiomis pilimis. Šeimininkai apgaubė mus rūpesčiu, o susitikimo dalyviai dalijosi žiniomis, patirtimis, kūrybiškumu ir širdžių šiluma. Užsimezgė daug draugysčių.

 • 2022 03 25

  2022m kovo 14-18 dienomis  gimnazijoje vyko tarptautinio Erasmus+ projekto vizitas. Lankėsi dalyviai iš Rumunijos, Turkijos, Belgijos bei Vokietijos. Projekto „I am happy with myself“ veiklų tema gimnazijoje - „Gender equality in Science. Women in Science“ („Moterys moksle“). Projekto dalyviai pristatinėjo savo šalis, mokyklas, žymias savo šalių mokslininkes, klausėsi mūsų šalies mokslininkių pasisakymų, ėmė interviu, rašė veiklų bei įspūdžių dienoraščius, lankėsi KTU, VU universitetuose. Buvo organizuotos ekskursijos po Kauną, Vilnių, Trakus. Daugumai dalyvaujančių mokinių bei mokytojų tai buvo pirmas kartas kai jie lankėsi Lietuvoje. Džiugu, jog šis pirmas apsilankymas buvo įspūdingas. Projekte dalyvaujantys gimnazijos mokiniai bei mokytojai - tikri savo šalies ambasadoriai. Daugelis projekte dalyvaujančių atvykusių mokinių gyveno šeimose. Dėkojame joms, nes tai buvo didelė parama sklandžiai projekto eigai.

 • 2022 02 03

  2022m. sausio 23-29dd. gimnazijos mokiniai bei mokytojai vyko į tarptautinio Erasmus+ projekto „I Am Happy With Myself“ veiklas Vokietijoje, Diuseldorfe. Labai gaila, kad iš penkių turėjusių dalyvauti, dėl Covid atvejo galėjo išvykti tik viena gimnazistė – Astera Kader. Dėl Covid buvo nemažai iššukių, daug projekto veiklų buvo perkeltos iš mokyklos į viešbučio vestibiulį ar miesto eikštes. Nepaisant visko, projektinės veiklos buvo įvykdytos, aplankyta įdomių objektų. Džiaugiamės galėdami būti tikrais savo šalies , miesto bei gimnazijos ambasadoriais. Kovo 14-18 dienomis šio projekto tęsinys vyks mūsų gimnazijoje.

 • 2020 03 20

  2020m. kovo 7-14 dienomis penki gimnazijos mokiniai

  (Karina Voičenko, Ieva Češūnaitė, Deimilė Ramanauskaitė, Simas Matas Pakerys bei Lukas Grybas) ir dvi mokytojos (Giedrė Mazurkevičienė, Vilma Šidlauskienė) vyko į antrą tarptautinio Erazmus+ projekto „I Am Happy With Myself“ vizitą Belgijoje.

  Puikus apsikeitimas, daug įspūdžių, įdomių veiklų, naujos patirties. Vizito metu aplankėme St.Joseph Prizma College Campus mokyklą, dalyvavome pamokose, mokiniai dirbo grupėse kartu su kitų šalių moksleiviais atlikdami projektines užduotis, taip pat dalyvavo sporto varžybose. Vizito metu buvo organizuotos ekskursijos į Gentą, Briugę, Yprą, aplankėme keletą muziejų.

  Gaila, kad dėl COVID-19 karantino neįvyko planuotas gegužės mėnesio vizitas mūsų mokykloje. Jis yra atidėtas ir, tikimės, kad sėkmingai įvyks ateinančiais mokslo metais.

 • 2019 11 10

  Įgyvendinant Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerystės (KA229) projektą„I'm happy with myself“. Mūsų gimnazijos II ir III klasių mokiniai ir mokytojai (A. Rimšas ir R. Svidinskaitė) nuo lapkričio 2 d. iki lapkričio 9 d. vieši Turkijoje Adanos mieste. Ramazan Atil Anadolu licėjuje.

  Mokiniai gyvena turkų šeimose, dalyvauja projekto veiklose, keliauja po Turkijos apylinkes... Daugiau įspūdžių sugrįžus. Akimirkos iš viešnagės.


KAUNO ARKIVYSKUPIJA

eTwinning - tai bendruomenė Europos mokykloms

PARAPIJA